Biantara Khitbah

Conto runtuyan biantara khitbah nu singket

ACARA
1.Lisan Bubuka / Calagara
2.Lisan Pamaksadan Pihak Tamu
3.Lisan Panampian Pihak Pribumi
4.Du’a / Tutup
1.Fihak Pribumi
H.Harun / Bu Sumirah “ Neng Sari Banon “
Pa Danu / Wawakil
2.Fihak Tatamu
H.Hamdani / Bu Asmanah “ Cep Roni Hidayatulloh “
Pa Salim / Wawakil
3.Calagara : HARIAWAN

Calagara

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh…

“ Nahmaduhu Robbal Rohim, wa Nusholi wa nusalimu ala Rosulihil Karim, wa ala alihi wa ashabihi ajma’in”.

“Asyhadu allaa ilaaha Illalloh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu  wa Rosuluh.

 

Sugrining Puji disanggakeun ka Gusti nu Maha Murah tur Asih, Solawat miwah salam mugia dumugi ka panutan alam, Muhammad Nabi pinilih, pamungkas para Anbiya.

Jangji sabage pamatri ati, dadasarna kaikhlasan, teu aya deui nu wajib di sembah di ibadahan anging Alloh nu Maha Murah.

Muhammad utusan Alloh, jadi Uswatun Hasanah, nungtun nuyun ka ummatna, malar hirup salamet dunya akherat.

Para tamu miwah Pribumi sakalih…

Langkung tipayun neda ampun nya paralun kumawantun ngadeg di payun, wireh ka pancen kedah janten cukang kangge lumangsungna ieu khitbah.

Salajengna supaya teu janten hemeng, peryogi simkuring naratas rupining pamaksadan ti pihak tatamu, boh bilih aya anu bade didugikeun, sumangga dihaturanan.

 

Wakil ti Sepuh Pameget

“Alhamdulillahilladzi arsala Rosulahu bil huda, wadinnil haq, liyud hirohu ala deini kullihi walao karihal musyrikin, Asyhadu allaa ilaaha Illalloh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rosuluh”.

Alhamdulillah, mukakeun leahna manah anu marudah, mirig syahadat kalih nyucikeun ati tina Syirik ka Illahi, jangji pasini seja ngaku terusing kalbu, teu aya deui Pangeran anu wajib disembah di ibadahan, anging Alloh Nyalira.

Kangjeng Nabi Muhammad utusan Alloh, jadi Uswatun Hasanah, nungtun nuyun ka ummatna, malar hirup salamet dunya akherat.

Pribumi sakalih…

Sateuacan simkuring ngadugikeun pamaksadan, langkung tipayun ngahaturkeun rewu nuhun, wirehing gasik ditampi enggal di pariksa, kangge ngadugikeun pamaksadan.

Atuh dina dongkapna kadieu, simkuring kalayan asmana rombongan, neda dihapunten bilih kirang tata kirang titi, mun sila kirang andekakna mun emok kirang andeprokna.

Salajengna, rupina simkuring teh kalebet suku sambung laku, biwir sambung lemek, kaperih pati kapuntangan akal ku kang Haji Harun, wireh putrana nu jenengan Cep Roni, parantos sababaraha dinten estu nguyung siga anu ngalanglayung, ma’lum nu jadi kolot teu weleh pinuh ku kahariwang, inggis nu jadi anak pinanggih jeung berewit.

Antukna lahlahan ditalek diguliksek di lelek-lelek.

Kawitna mah teu daek betus, pada nanya teh estu bungkem teu ngawaler. Nanging sabada direntog sareng ku ibuna, akhirna teu burung balaka. Kieu walerannana teh : “ Hiji mangsa keur meujeuhna hade sorena, pirajeunan ngalantung jeung babaturannana seja nyalayakeun pikir. Keur anteng guntreng, bet kabengbat ka angseu meleberna seungit kembang malati, panasaran di susud timana datangna eta seungit , barang breh teh kapendak ti taman ieu pisan ngancikna, bari pinuh ku kakaget, malati teh salin jinis, horeng simana horeng bet janten hiji istri camperenik pinuh ku lelewa lindeuk japati  lumebet ka ieu bumi “.

Atuh mulang teh siga anu longkewang liwung gandrung, kapetik ati kapentang asmara panteng kuhoyong mibanda.

Kitu manawi lalakon teh…..

Kumargi kitu, kang Haji Harun teh seja nyeepkeun kapanasaran ngajajap putrana sumping kadieu Manawa sareng manawi.

Manawa, sing janten ubar ka putrana anu siga ngalanglayung pinuh ku kabingung.

Manawina, nawiskeun henteu nogencang pun anak teh maksad nembrakkeun katresna, seja ngadugikeun lamaran, seja maheutkeun kadeudeuh sareng tuang putra anu jenengan Neng Sari.

Samentawis, kitu pamaksadan dongkap ka dieu teh, Hatur Nuhun.

Calagara

Alhamdulillah….

Rupina kapanasaran miwah kakaget ical ku tumamprakna pihak tatamu.

Salajengna aya basa papasangan, saupami aya nu narosan, tangtos kedah aya anu nampi, kukituna ka Pribumi, mangga dihaturanan.

Pribumi

“Alhamdulillahi hada nalihada wama kuna linahtadia laola anhadanalloh, Asyhadu allaa ilaaha Illalloh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rosuluh”.

Para Tatamu sadaya…

Hapunten simkuring kumawantun sasangem dipayuneun sadayana, wireh kapancen ku Kang Haji Hamdani kedah ngawakilan anjeuna.

Atuh ka kang Haji oge hapunten, bilih dina ngadugikeun pamaksadan teh teu cumpon sareng raos.

Oge ka Sepuhna Cep Roni kalih anu disepuhkeun ka sadaya rombongan, sateuacanna ngawaler, simkuring kalayan asmana Kang Haji seja nembrakkeun rasa kabingah disagedengeun kasedih.

Kabingahna, wireh kasumpingan sadaya bari nyandak maksad anu teu kinten saena, ari kasedihna…rumaos teu tiasa nampi nu utami, teu cumpon sareng parentah agama “ Akrim doefaka “, hormat tatamu anjeun.

Da puguh sakieu buktosna, kakayaan tiasa di sumput-sumput, kawaluratan mah nembrak kauninga ku sadayana.

Saterasna, jugjug purug nu di tuju nema nyaosan subaya.

Kang Haji teh manahna, lir kagunturan madu, bingah estu teu aya hinggana, wireh Putrana aya anu bade mideudeuh. Menggahing kolot mah mung sambung du’a, ayeuna mangga saksian ku sadayana.

“ Yap, kadieu Neng Sari…tah calik gedengeun emang!      “ Ieu Cep Roni Malati nu kapiati teh?

“Sateuacan diwaler ku Neng Sari, Bapa bade nalek heula ka salira, Aya babasan, masing asak ngejo bisi tutung tambagana, masing asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana”.

“Neng Sari teh sakieu buktina, boa kalebet jajar pasar ge henteu, moal kaduhung?”

“Tah ayeuna mah urang taros Neng, itu tuh Kang Roni aya maksad ngajak hirup babarengan, maka rek di tampi?, sok waler sing tarik, ngarah kakuping ku sadayana!”

Alhamdulillah…..kitu geuning walerannana, seja nampi kana panglamar salira. Mangga nyanggakeun, bilih bade nyambung saur anu tadi.

Panyambung saur tatamu, Alhamdulillahi Robbil ‘aalamin, Bray caang padang narawangan, nyingraykeun pepedut kabingung, kasipih ku kecap “Nampi”.

Danget ieu, teu aya jalmi anu pinanggih sareng kabagjaan, lintang ti Cep Roni.

Geusan nembrakkeun rasa kabingah maksudna di kabul kahayangna tinekanan, aya basa ; “ Munding ge aya talina”, Cep Roni maksad maheutkeun kadeudeuh kurupining lelepen atanapi ali, anu ngandung maksad, “ beulit cinggir simpay rema ”, Neng Sari ulah lali ka Kang Roni.

Nutup saur mungkas basa, simkuring kalayan asmana Kang Haji Harun, manjatkeu du’a ; “ Jazaa kumulloohu Khoeron Katsiiron”.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Calagara

Batu turun keusik naek, cadas ngampar di Pangarang, Cep Roni purun, Neng Sari daek, aya kadar ti Pangeran”.

Halimun nu nyimbutan kabingung, puray katebak ku angin kabingah.

Hadirin, tumali ieu acara Khitbah parantos rengse kalayan aya dina kalangsaran, mangga urang sami-sami manjat Du’a ; “Robbanaa Hablanaa, min ajwajinaa wa min duriyatinaa qurrota ‘ayunin, waj alna lilmuttaqiina imamaa”.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Ka para tamu sadaya, nawiskeun raos kabingah, Kang Haji Hamdani sakalih, nyayogikeun tuangeun alakadarna, mugia sadayana kersa ngaraosan…..

Cag heula petitan Pun Bapa wasta O.S.Supriadi, mugia aya sabeunyeureun sasieureun kacandak anu saena.

( Calagara = ni ngatur lumangsungna acara/MC )